در ارتباط با “آیین نامه اجرایی جزء ۱ بند الف تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” تصوینامه ای توسط هیأت وزیران در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ طی شماره نامه ۱۸۶۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ابلاغ گردید.

مشاهده متن تصویبنامه