مدارک مورد نیاز جهت تمدید عضویت:

1. ارائه اصل پروانه عضویت

2. ارائه اصل و کپی فیش واریزی به شماره حساب  177800217304

شماره شبا   IR 350150000000177800217304  بانک سپه شعبه شریعتی کد 177

به نام انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی استان تهران

3. ارائه دو قطعه عکس 4*6 یا 3*4 از مدیر عامل

ارائه کپی روزنامه رسمی در صورت وجود هرگونه تغییرات شرکت وتصیمات.

جهت هماهنگی با شماره های 77626391 الی 7  داخلی 6  آقای سجادی تماس حاصل فرمایید.

هرگونه تغییرات احتمالی در خصوص مکان، تلفن، فکس و مدیرعامل شرکت مربوطه مراتب را سریعا به انجمن اعلام نمایید.