آقای جاوید مبارکی
آقای جاوید مبارکیرئیس هیئت مدیره انجمن
 آقای محمد انتظامی
آقای محمد انتظامینایب رئیس هیئت مدیره انجمن
آقای سید علی ریاضی
آقای سید علی ریاضیخزانه دار وعضو هیئت مدیره
آقای حمید بهشتی مهر
آقای حمید بهشتی مهرعضو هیئت مدیره
آقای امیر هوشنگ صادقی
آقای امیر هوشنگ صادقیعضو هیئت مدیره
آقای مهدی رحمانی فرد
آقای مهدی رحمانی فردعضو هیئت مدیره و دبیر انجمن
آقای آرش سردار ملی
آقای آرش سردار ملیعضو هیئت مدیره