توجه داشته باشید! مدیرعامل و تمام افراد حق امضاء باید (دوره 36 ساعته کارفرمایی) را بگذرانند.

 

📥 دریافت فایل آموزشی ثبت نام در دوره 36 ساعته کارفرمایی