بر اساس اصلاحیه ابلاغی بخشنامه 200/1401/22 مورخ 1401/5/4

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس اصلاحیه اردیبهشت ماه سال 1401

جهت مشاهده فایل مربوطه کلیک کنید.