دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به موضوع مبارزه با فرار مالیاتی و شفاف سازی اقتصادی در سند مردمی دولت سیزدهم، از شناسایی ذی نفعان اصلی شرکت های صوری خبر داد.

وی گفت: عمده درآمدهای مالیاتی سازمان باید از محل شناسایی مودیان جدید و فرارهای مالیاتی تأمین گردد تا فشار حداقلی بر مودیان منضبط وارد شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور که اغلب به دو صورت ثبت هزینه های غیرواقعی و یا پنهان کردن درآمد می باشد، سازمان امور مالیاتی عزم جدی دارد تا با همکاری قوه قضائیه و نهادهای نظارتی روند شناسایی این موارد را تسریع بخشد.

وی افزود: ما با همکاری پلیس امنیت اقتصادی در پی آن هستیم تا با شرکت های صوری که در گذشته تشکلیل شده مقابله کرده و از شکل گیری شرکت هایی از این دست در آینده جلوگیری کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: با تکیه بر اصل اهمیت، تأکید ما بیشتر بر افرادی است که تأثیر بسیاری در شکل گیری این جرائم و مفاسد داشته و اغلب فرار مالیاتی را شکل می دهند.