گاهی برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی به علت تأخیر کارفرمایان در ارسال لیست بیمه از تمدید اعتبار دفترچه و انجام تعهدات خود در قبال کارگران خودداری می نمایند، در این موارد باید به این مطلب توجه داشت که مطابق قسمت اخیر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه یا تأخیر در پرداخت آن از طرف کارفرمایان مانع انجام تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه شده نخواهد بود و طبق ماده 40 قانون مرقوم چنانچه ارسال مزد مذکور در ماده 36 این قانون توسط کارفرما صورت نگیرد، سازمان تأمین اجتماعی می تواند حق بیمه را راسا” تعیین و از کارفرما مطالبه نماید.