با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹/ ۱۴۰۰ مورخ ۱۸- ۷- ۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.

در مقرره مورد شکایت آمده بود:

ادارات اجرا مکلفند در پرونده‌هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و … صورت نگرفته و… یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد.