ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور

موضوع: ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (بهار) سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26

 

به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 1401، بنا بر اختیار حاصل از قانون و مقررات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول مالیاتی (بهار) سال 1401 خود را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.