وزیر امور اقتصاد و دارایی، مصوبات هفتاد و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار را در 21 فروردین ماه سال جاری طی نامه ای ابلاغ نمود.

شماره نامه:۸۰/۷۰۳۰

برای آگاهی از جزئیات مصوبات ابلاغ شده اینجا کلیک کنید.