شورای عالی کار پس از تحلیل و بررسی در مورد حداقل مزد سال 1402 و با توجه به شرایط حال جامعه، مجموعه های تولیدی، حفظ نیروهای ماهر کارگری و مصالح کارگران شاغل، مواردی ذیل را تصویب نمود:

حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران

میزان پرداخت پایه سنوات به کارگران

میزان پرداخت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

 

برای مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.