در بخشنامه ای که از جانب سازمان امور مالیاتی کشور به تمامی اداره های امور مالیاتی ابلاغ گردیده، اینگونه بیان شده: