اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور در خصوص نحوه اجراي تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم براي عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل (صنفي)

با عنایت به جلسه برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، نمایندگان اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف تهران و هیات امنای بازار تهران، تصمیمات زیر درخصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل (صنفی) اتخاذ گردید.

۱- با توجه به بالا بودن نسبت سودآوری فعالیت برخی از صاحبان مشاغل امور صنفی از جمله مشاغل آسیب دیده از کرونا و لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه و پوشاک تعدیل لازم در نسبت مذکور بعمل آید.

۲- برای پرونده های مشارکت مدنی با توجه به نصاب تبصره ماده ۱۰۰ برای هریک از شرکاء بطور جداگانه نصاب مذکور در فعالیت شغلی منظور گردد.

۳- نسبت سودآوری فعالیت که در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم تعیین شده است، برای اطلاع عموم در دسترس قرار گیرد.

۴- مؤدیانی که با توجه به میزان فروش، بالاتر از نصاب مذکور در تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) قرار می گیرند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.