اولاً سهامدار بودن كفايت نميكند و بايستي عضو هيئت مديره باشند. ضمناً اعضاي هيئت مديره حتماً بايد ‏سهامدار باشند. فقط مدير عامل ميتواند خارج از سهامداران يا از بين سهامداران انتخاب شود.‏