مدرك به تنهايي ملاك نميباشد و ميبايست نوع شغل و تجربه مشخص گردد و به استناد 3 پارامتر فوق، ‏گروه و پايه حقوق كاركنان مشخص ميگردد.‏