اولاً كتاب خاصي وجود ندارد، ثانياً برآورد قيمت يك امر تخصصي براي شركتهاي پيمانكاري است و محاسبه آناليز با توجه به محتويات اسناد مناقصه و همچنين قوانين و مقررات و مصوبات جاري قابل محاسبه است. ضمن اينكه جهت شركت در كلاسهاي آموزشي مي توانيد با انجمن صنفي جهت هماهنگي تماس داشته باشيد.