همكار گرامي جهت اينكار مي بايست شركتی به ثبت رسانده باشيد كه موضوع آن امور خدماتي باشد و سپس به انجمن صنفي جهت تشكيل پرونده و تكميل مدارك و در نهايت اخذ صلاحيت كار مراجعه نماييد.