دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم ( اصلاحی ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ – طی قانون مالیات بر ارزش افزوده )

قابل اجراء از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ( ۱۳ دی ۱۴۰۰ )
کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه / استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند.
تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه، به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود.