سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعیه ای درخصوص شناسایی شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی و صدور مجوز فعالیت برای آن شرکت ها منتشرکرد.

 

 

شایان ذکر است صدور موافقت اصولی، به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمی‌نماید.