بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت فایل بخشنامه