سامانه مودیان سازمان امورمالیاتی جهت پاسخ به سوالات مودیان مالیاتی و نیز آگاهی بخشی و راهنمایی مودیان در استفاده از سامانه، ” سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مودیان” را منتشر نمود.

این سند در سایت ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در دسترس می باشد.

دریافت سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان