جدول مزد شرکت های تأمین نیروی انسانی در سال 1401 و پایه سنوات جهت بهره برداری و ابلاغ به مراجع حل اختلاف را از فایل زیر دریافت نمائید.

مشاهده فایل