نظر به اجرای قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان و ارسال صورتحساب های الکترونیکی صادره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ  1401/08/01 به سامانه مودیان، و متعاقب آن درج خودکار صورتحساب های ارسالی در کارپوشه خریداران (فعالان اقتصادی) وتداوم این روند، ضروریست مودیان محترم مالیاتی در اجرای مقررات تبصره بند(ب) ماده 5 قانون پایانه­ های فروشگاهی وسامانه مودیان و با توجه به آثار مالیاتی مترتب، با مراجعه به کارپوشه اختصاصی در سامانه مودیان، اقدام به بررسی و عکس العمل نسبت به صورتحساب های اعمال شده در کارپوشه خود نمایند.

تبصره بند (ب) ماده 5 قانون:

“مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز ازتاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد.”