برای دریافت فهرست مصادیق معافیت خدمات بیمه‌های زندگی و درمانی تکمیلی کلیک کنید.