برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات هاي مستقیم است، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداري اسناد و مدارك موضوع قانون فوق الذکر و ارائه اظهارنامه مالیاتی می توانند توسط سازمان امور مالیاتی کشور معاف شوند. مالیات این مودیان به صورت مقطوع  توسط این سازمان قابل تعیین و وصول می باشد.

به منظور مشاهده جزئیات بیشتر این تبصره کلیک کنید.