آیین نامه اجرایی بند د الحاقی به ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ به پیشنهاد شماره 80/100781 مورخ 1401/05/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (د) الحاقی به ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع بند (پ) ماده (4) قانون جهش تولید دانش بنیان -مصوب 1401- آییین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

مشاهده مواد آیین نامه