جهت آشنایی با نحوه استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال/مهر سازمانی و بارگزاری آن در کارپوشه سامانه مودیان روی لینک زیر کلیک کنید.

دریافت فایل آموزشی نحوه استخراج کلید عمومی