بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی،

نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی و غیردولتی و استانداری ها