به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مواد 10 و  11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ضوابط اجرایی مربوط به آن، جزء ۳ بند “م” تبصره 1۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور، جزء۳  بند “ح” تبصره 1۶ قانون بودجه سال 1398 کل کشور و همچنین تبصره 1 ماده۵۲ بند ۳ ماده ۵9 و ماده ۶۷ آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت وزیران و تبصره 1 ماده 9 و ماده 1۵ دستورالعمل شفافسازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 1398/11/29 شورای پول و اعتبار با اصالحات و الحاقات بعدی، “دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن“، که از این پس به اختصار “دستورالعمل” نامیده میشود، به شرح زیر تدوین میشود:

مشاهده جزئیات مطلب…