با توجه  به ماده 165 قانون کار و نیز تبصره ماده 158 اخذ موافقت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون به منظور فسخ یکجانبه قرارداد کار در قراردادهای غیر موقت توسط کارفرما لازم می باشد. دلایل قابل قبول در این رابطه از جانب کارفرما شامل موارد زیر است:

-کارگر به تعهداتی که در قرارداد کار در مقابل کارفرما بعهده گرفته پایبند نبوده یا در انجام وظایف محوله کوتاهی نماید.

-به دلیل تغییر ساختار تولید، تقلیل حجم فعالیت کارگاه و دلایلی از این قبیل، کارگاه نیازی به ادامه خدمت کارگر نداشته باشد.

-بین کارگر و کارفرما تفاهم وجود نداشته باشد و لزوم برقراری نظم در کارگاه ایجاب کند که  کارگر در کارگاه نباشد.

در صورت ارائه دلایل بالا به مراجع حل اختلاف و تأیید صحت آنها، مراجع ذکر شده اتخاذ تصمیم و صدور رأی می نمایند.