آیا می دانید فوق العاده شب کاری به چه کارگرانی تعلق می گیرد؟

طبق ماده 58 قانون کار، کارگری که از 22 شب تا 6 صبح، یا حتی بخشی از این ساعت را به کار مشغول است، به ازاء هرساعت کار در طول شب 35% اضافه بر مزد ساعت کاری به او تعلق می گیرد.

در اجرای این قانون لازم است به مطالب زیر توجه نمود:

مطلب اول: کارگرانی که 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت می کنند، برای کاری که از ساعت 22 تا 6 صبح انجام می دهند، مشمول 35 درصد اضافه بر مزد به منظور فوق العاده شب کاری می باشند زیرا طبق ماده 53 قانون کار، کار آنها مختلط محسوب شده و در کارهای مختلط ساعاتی که کارگر مشغول به کار در ساعت شب (22 الی 6 صبح) می باشد مشمول موضوع ماده 53 قانون کار می گردد.

مطلب دوم: در صورتی که کارگر در طی ماه نوبتی در شب و نوبتی در صبح یا عصر کار کند مشمول دریافت فوق العاده شب کاری نمی گردد زیرا طبق ماده 58 قانون کار، فوق العاده شب کاری فقط به کارگران غیرنوبتی تعلق دارد. کارگران نوبتی طبق ماده 56 قانون کار، با توجه به ساعت های کاری خود 10%، 15% و 25% نوبت کاری دریافت می کنند.