مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی خبر از دستگیری متهمینی داد که در سال های اخیر اقدام به تشکیل شرکت های صوری با نام اشخاص بی بضاعت نموده و فاکتورهای غیرواقعی ثبت کرده اند.

همچنین متهم دیگری که با فریب افراد بی بضاعت و گرفتن وکالت نامه رسمی از این افراد، به ثبت شرکت و گرفتن کارت بازرگانی و کد اقتصادی اقدام می نمود، توسط پلیس امنیت اقتصادی تهران دستگیر شد.

تاجمیر ریاحی ضمن بیان اینکه متهمینی که در بالا به آنها اشاره شد به مجازات های ضبط اموال، جریمه نقدی، حبس و … محکوم شدند، به کلیه سوءاستفاده‌کنندگان هشدار داد تا از هرگونه اقداماتی با موضوع شرکت های صوری و مواردی که موجب فرار مالیاتی می گردد، بپرهیزند.

وی افزود سازمان امورمالیاتی کشور از طریق مراجع قضایی و با استفاده از ضمانت اجراهای قانونی با این موارد قاطعانه برخورد نموده و ذینفعان واقعی را مشمول جرائم متعلقه و مالیات خواهد کرد.