به منظور مشاهده بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد کمیته های احتساب سوابق تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید.