مودیان محترم مالیاتی توجه داشته باشند که تنها سایت رسمی جهت پرداخت مالیات مربوط به نقل و انتقال خودرو، سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir می باشد و مودیان نباید به هیچ وجه در سایر سایت ها و درگاه های پرداخت غیرمجاز اقدام به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو اقدام نمایند.

در غیراینصورت مسئولیت هرگونه سوءاستفاده به عهده پرداخت کننده می باشد.

منبع: سازمان امورمالیاتی کشور