مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر ازانتقال پرونده های مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی داد. این پرونده ها با شخصیت حقیقی یا حقوقی به محل استقرار آن واحد (محل فعالیت اصلی شرکت) منتقل میگردد.

محمد جهانی کیا افزود: سازمان امور مالیاتی موظف است پرونده هایی را که محل فعالیت واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار آن واحد ارسال نماید.

وی ادامه داد:تعداد  2315 مورد پرونده در سال 1400 و 1293 پرونده در سه ماهه اول 1401 جابجا شده است.

مدیر کل دفتر امور مودیان گفت: باتوجه به جزء(2) ماده 38 و ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، مالیات و عوارض دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران، به حساب استان محل استقرار آنها واریز می گردد.