بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی لازم است پیش از افتتاح حساب سپرده بانکی برای متقاضیان، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام رویه های شناسایی معمول به ویژه اقدامات مذکور در مواد 59، 60، 61 آیین نامه یاد شده اطمینان حاصل نمایند.
در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده، از افتتاح حساب سپرده بانکی به صورت گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی و به تقاضای شخص حقوقی مربوط، احتراز گردد.

در این بخشنامه، استفاده از روش غیرحضوری و الکترونیکی به عنوان روش جایگزین برای افتتاح حساب بیان شده است.

برای مشاهده جزئیات بخشنامه اینجا کلیک کنید.