رتبه شرکت با توجه به امتیاز حاصله در ماده 33 مطابق با جدول زیر تعیین می شود:

 

جدول تعیین رتبه شرکت با احراز امتیازات