نظریه مشورتی مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۹۸ کمیسیون قوانین کیفری اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص …

◾️صرف تسلیم اظهارنامه خلاف واقع از مصادیق جرم مالیاتی تلقی نشده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد.