قابل توجه کسبه محترم

 

قانون مالیات بر تراکنش کارتخوان ها از سوی دیوانعالی کشور لغو شده و سازمان امور مالیات حق دریافت مالیات بر تراکنش کارتخوان ها را ندارد.

لطفا این رأی دیوانعالی کشور را انتشار داده تا هیچ کسبه ای مالیات بر تراکنش کارتخوان را پرداخت نکند.