به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه هر یک از مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده که تا تاریخ ۱۵/ ۴/ ۱۴۰۱ موفق به تسلیم اظهارنامه دوره اول سال  ۱۴۰۱ خود نشده اند، حداکثر تا روز شنبه به تاریخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۱ نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور اقدام نمایند.

جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و تأخیر پرداخت مالیات و عوارض تا زمان مذکور با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.