سوال: شخصی که عضویت او در انجمن صنفی در ابهام است، آیا حق دارد درمجمع عمومی شرکت کند و انتخاب شود؟

پاسخ: با تأیید هیأت مدیره حضور افراد در مجمع عمومی امکانپذیر است زیرا احراز صلاحیت افراد عضو انجمن صنفی، چه حقیقی و چه حقوقی توسط هیأت مدیره انجمن صورت می گیرد. ضمنا رسیدگی به هرگونه شکایت در ارتباط با این موضوع نیز در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.