خبر مهم برای ادارات امور مالیاتی

ابلاغیه شماره ۲۰۶۱۸/ ۲۳۰/ د مورخ ۶/ ۴ /١۴٠١ معاون درآمدهای مالیاتی 

 

در خصوص نحوه رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی که مبالغ ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه در آنها مبلغ صفر ابراز شده است:

🔹پیرو بارگزاری [های اخیر] اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی که کل مبالغ ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه در آن ها مبلغ صفر ابراز شده است به اطلاع می رساند:

🔹مطابق مفاد تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیر فعال به شرح ذیل مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی، اطلاعات یا دلایلی مبنی بر فعالیت آن ها بدست نیاورده باشند الزامی به حسابرسی نخواهند داشت:

  1. مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نمودند.
  2. مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.
  3. مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور عدد صفر ابراز نمودند.

🔹با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که حسابرسان مالیاتی با توجه به بررسی ها و کنترل های دقیق سیستمی و غیر سیستمی بعمل آمده از عدم انجام فعالیت اقتصادی توسط مودی در سال مذکور اطمینان حاصل نمودند الزامی به حسابرسی اظهارنامه های بار گذاری شده مودی موصوف نخواهند داشت.

🔹بدیهی است در صورت بدست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.