اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

الزام درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی