احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور  طی صدور بخشنامه ای توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 (1): مشاهده

بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 (2): مشاهده