تصویبنامه « تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف» توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

مشاهده جزئیات تصویبنامه