فهرست «خدمات» مشمول معافیت های موضوع بند «ب» ماده «9» قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را در فایل زیر مشاهده نمائید.

مشاهده فایل مربوطه