ردیف نام شرکت نام مدیرعامل تلفن فکس موبایل
1 تزئین کاران پگاه عباس عفتی خالدی 66383065

66383315

66383064 09121857220
2 سبزاندیشان میهن غلامرضا رحمانی 66895165 66866593 09121720242
3 پایدار سبز تهران محمدرضا بیات 55388584 88322993 09123544429
 4 آذر سنبل ایرانیان آرش سردارملی 44297798 42695939 09121095975
 5 تماشا پاک رضا حشمتی 66485161 66485161 09121716585
6 درسان کارغرب احمدرضا مقیمی 44174243 44110041 09121466212
7 پندارگرا سید حسین سید نظری 88565539 88565539 09122971776
 8 آذران سرشت سید شهرام خلیلیان 66965115 66965115 09123180398
 9 گلپانیرو حجت الله تکبیری 66358259 66843593 09121134173
10 رعد گسترر وارنا محمد حسین یحیائی

44289250

44280314

09127916603
11 سبز بنیان کوشا داوود مبارکی 77636885

77638644

09122115974
12 نیرو صنعت روزبه روزبه معصومی 77977289 77945183 0912328156
13 کار آفرین پاک امیر قزوهانیان 22053356 09121500124