در اين خصوص مي توانيد با كميته حقوقي انجمن صنفي مكاتبه داشته باشید. همچنین می توانید به صورت حضوري در خصوص تخلف انجام شده به انجمن مراجعه کرده و  موضوع را با بازرسين انجمن مطرح نمائید.