مسئول ایمنی و بهداشت کارگاه پیمانکاری شخصی است که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین ایمنی و بهداشت را در کارگاه بر عهده دارد.

این مسئولیت از طریق تنظیم قراردادی از طرف کارفرما به این شخص داده شده و وی موظف به انجام وظایفی می گردد که در ادامه ذکر می شود.

مطابق پیوست شماره ۱ آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها در سال 94 برخی وظایف مسئول ایمنی و بهداشت کارگاه پیمانکاری به شرح زیر است:

1- پيگيري اقدامات اصلاحي و بهبود ايمني در كارگاه و نظارت بر اجرا

2- شناسايي و مستند نمودن آيين نامه ها و دستورالعملهاي ايمني مرتبط با كارگاه و نظارت بر انطباق كارگاه با قوانین مربوطه

3- تشريك مساعي با بازرسان كار

4- شناسايي و ارزيابي ريسك و آمادگی به منظور پاسخگويي و كنترل خطرات

5- انجام اقداماتي در زمينه فرهنگ سازي و اطلاع رساني موضوعات مرتبط با ايمني

6- ثبت حوادث ناشي از كار و گزارش آن ونیز انجام اقداماتی به منظور جلوگيري از تكرار مجدد

7- تدوين برنامه عملياتي بازرسي مستمر از فرآيند انجام كار و شرايط كار كارگران و اعلام به مديريت جهت اخذ تصمیمات مدیریتی

8- تدوين دستورالعملهاي ايمني و حفاظت فني براي تمامي دستگاهها و ابزارها و نظارت بر رعایت آنها

9- نظارت بر نظم  مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن

10- نيازسنجي، نظارت برخريد، آموزش، تحويل و استفاده از وسايل حفاظت فردي و همچنين بازديد و معاينه وسايل مذكور بجهت جايگزيني تجهيزات معيوب در كارگاه