درصورت اخراج غیرقانونی کارگر و شکایت کارگر در اداره کار، درمدت زمانی که هیأت تشخیص یا حل اختلاف به پرونده رسیدگی می‌کنند، رابطه کارگری و کارفرمایی به حالت توقف در می‌آید و تعهدات موضوع قرارداد انجام نمی‌شود.

 

وقفه‌ای که در مرحله رسیدگی هیأت تشخیص و حل اختلاف تا صدور رای در رابطه قراردادی طرفین ایجاد می‌شود، عنوان تعلیق پیدا می‌کند.

 

اگر نظر و دادنامه صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف مبتنی بر بازگشت به کار کارگر به دلیل غیرموجه بودن اخراج باشد، این مرجع نسبت به حق‌السعی مدت تعلیق از تاریخ اخراج نیز اتخاذ تصمیم و رای صادر می‌نماید.